Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Doel

1a : Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke vervoersaanvraag aan Atlas Business Courrier.
1b : Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een vervoersaanvraag indient, betekent dat hij/zij deze algemene dienstverleningsvoorwaarden volledig aanvaardt. Deze zijn op elk moment beschikbaar op www.abcourrier.be/algemene-voorwaarden/ of op aanvraag. Zij prevaleren, indien nodig, boven alle andere versies en boven de eigen algemene inkoop, of andere voorwaarden van de klant.
1c : Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken bij schriftelijke toestemming van Atlas Business Courrier. Een door Atlas Business Courrier toegestane afwijking van de algemene voorwaarden maakt deze algemene voorwaarden niet ongeldig.

Artikel 2 - Offerte

2a : De geldigheidsduur van onze offertes is één maand.
2b : De prijsofferte is de vaste prijs die aan de klant zal worden gefactureerd voor de in de offerte vermelde diensten, met uitzondering van eventuele onkosten (tol, douanerechten, enz.).

Artikel 3 - Verrichting van diensten

3a : Atlas Business Courrier streeft ernaar al het mogelijke te doen om zijn klanten een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden. Atlas Business Courrier heeft het recht om de bestelde diensten te laten uitvoeren door een medewerker of onderaannemer van zijn keuze, onder zijn gewone wettelijke verantwoordelijkheid.
3b : Behoudens uitdrukkelijke garantie aan de klant, zal de afhaling en levering gebeuren binnen de drie uur na de oproep van de klant, in de zones 1 & 2, behalve in geval van overmacht.
3c : Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan : verkeersongevallen, brand, demonstraties, stakingen, rellen, aanslagen en de directe of indirecte gevolgen van deze gebeurtenissen. Onze aansprakelijkheid kan alleen worden ingeroepen als de vertraging aan ons kan worden toegeschreven.
3d : Atlas Business Courrier behoudt zich het recht voor om de ontvangst en levering te weigeren van een klant die een eerdere factuur niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil hangende is.

Artikel 4 - Prijzen

4a : Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief btw.
4b : Elke btw-verhoging of elke nieuwe belasting die wordt geheven tussen het moment van de dienstverlening en de facturering zal aan de klant worden aangerekend.

Artikel 5 - Levering tegen cash

5a : Levering tegen contanten wordt alleen geaccepteerd na schriftelijke overeenstemming tussen de partijen. Contanten worden alleen in euro's aanvaard.

Artikel 6 - Douane en andere onkosten

6a : De ontvangst en levering omvatten niet de afhandeling van douaneformaliteiten en bijbehorende onkosten. Al deze formaliteiten en/of betalingen worden uitsluitend door Atlas Business Courrier volledig voor risico van de klant uitgevoerd en Atlas Business Courrier zal deze onkosten plus de wachttijd in rekening brengen.

Artikel 7 - Betaling

7a : Onze facturen zijn volledig contant betaalbaar op de rekening van Atlas Business Courrier (IBAN : (BE31 0689 3103 7955), BIC : (GKCCBEBB)).
7b : Elke te late betaling van meer dan vijftien (15) kalenderdagen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verhoging van 12% per jaar tot gevolg hebben, vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 18%, met een minimum van € 75,00. Daarnaast is Atlas Business Courrier gerechtigd zijn diensten op te schorten zolang de klant in gebreke blijft.
7c : Naast deze rente kan het bedrag van onze facturen ook worden verhoogd met € 12,50 voor een verzonden post en € 25,00 voor de verplaatsing van een persoon. Daarnaast zijn de gerechtskosten en eventuele verdedigingskosten voor rekening van de schuldenaar.
7d : Om ontvankelijk te zijn, moet elk geschil binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief worden meegedeeld. Een adreswijziging kan niet als excuus worden gebruikt om geen kennisgeving van de factuur te hebben ontvangen of om niet tijdig een betwisting te hebben ingediend.

Artikel 8 - Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

8a : Als een klant van mening is dat hij het recht heeft de kwaliteit van de door Atlas Business Courrier geleverde diensten te betwisten, dient hij, op straffe van weigering, dit schriftelijk (e-mail, fax of post) te doen, uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na het vervoer van het (de) pakket(en).
8b : Zodra de levering is gedaan en geaccepteerd, aanvaardt Atlas Business Courrier geen enkele aansprakelijkheid meer.

Artikel 9 - Rechtsmacht

9a : In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van onze jurisdictie bevoegd.
9b : De offerte gesloten tussen Atlas Business Courrier en de klant is onderworpen aan het Belgische recht.

Artikel 10 - Nietigheid

10a : De gedeeltelijke of volledige ongeldigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.